045 2682579
Mitä jalkaterapia on?

Mitä jalkaterapia on?

Jalkaterapian koulutus kestää 3,5 vuotta ammattikorkeakoulussa. Jalkaterapeutti on terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilainen. Jalkaterapeutti on ammattitaitoinen alaraaja-asiantuntija. Jalkaterapeutti pyrkii työssään edistämään jalkaterveyttä ja liikkumis- ja toimintakykyä asiakaslähtöisesti hänen taustansa, voimavaransa ja sairautensa huomioiden. Jalkaterapeutin työssä kokonaisvaltainen toimintakykyä edistävä ohjaus on keskeisessä roolissa, niin yksilö kuin ryhmäohjauksessa. Jalkaterapeutilla on vahvaa osaamista tuki- ja liikuntaelimistön, neurologisten ja vaskulaarisissa tutkimisessa, sekä lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä poikkeavuuksien huomioimisessa.

Jalkaterapeutti (AMK) – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (xamk.fi)

Jalkaterapiaan kuuluu:

 • iho- ja kynsimuutosten ja jalkahaavojen hoito
 • yksilöllisten apuvälineiden valmistus ja niiden tarpeen arviointi
 • liikkumisen ja  alaraajojen toiminnan tutkiminen ja tunnistaminen
 • jalkaterapeuttisten harjoitteiden ohjaaminen yksilö ja ryhmäohjauksena
 • manuaalinen terapia, kuten hieronta ja nivelten mobilisointi
 • alaraajojen anatomia ja biomekaniikan osaaminen
 • ihmisen liikkumis- ja toimintakyvyn edistäminen

Jalkaterapian tavoitteena on usein mahdollisimman normaalin ja kivuttoman liikkumisen ja toimintakyvyn tukeminen. Jalkaterapian vastaanotolla tarkastellaan tasapainoista alaraajojen linjausta, nivelten ja lihasten toimintaa. Pyritään löytämään keinoja jalkaterän ja asentomuutosten ehkäisyyn, vähentää kipuja, turvotusta alaraajoissa ja kuormitusta ja painetta jalkaterän alueella. Jalkaterapian vastaanotolla korkean riskin asiakkaat, kuten diabeetikot, alaraajojen verenkiertohäiriöistä kärsivät ja reumatauteja sairastavat ovat iso asiakasryhmä.

Jalkaterapeutti on rekisteröitynyt Valviraan terveydenhuollon ammattilaiseksi. Valvira on Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto. Jalkaterapeutin ammatti on Suomessa nimikesuojattu ammatti. Terveydenhuollon ammattihenkilö sitoo erilaiset lait ja velvollisuudet: Hoidossa tulee käyttää tutkittuja, yleisesti hyväksyttyjä ja perusteltuja toimintatapoja. Salassapitovelvollisuus, koskee myös yrittäjinä toimivia jalkaterapeutteja.

Jalkaterapeutti Jenni Raappana, rekisteröintinumero 60503558284 JulkiTerhikki (valvira.fi)

Yksityinen terveydenhuollon yksikkö tulee olla rekisteröitynä Soteriin ennen toiminnan aloittamista. Soteriin on koottu perustiedot yksityisitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista. Terveydenhuollon toimijalla täytyy olla mm. omavalvontasuunnitelma toimintaa varten.

Jalkaterapeutti: asiantuntemus ja työskentely – Terveyskirjasto

Lasten ja nuorten jalkaterapia

Lasten ja nuorten jalkaterapia

Lasten ja nuorten jalkaterapian tavoitteena on tunnistaa kasvuun ja kehitykseen liittyvät tekijät, jotka voivat olla rakenteellisia ja aiheuttaa ohimeneviä tai pysyviä muutoksia alaraajojen toimintakykyyn.

Lasten ja nuorten jalkaterapian tarkoituksena on lisätä jalkojen terveyttä ja kasvua tukevia omahoitotottumuksia. Jalkaterapia tarjoaa jalkaongelmien hoitoa asiantuntijan vastaanotolla (tai kotikäynnillä).

Vastaanotolla alaraajojen ja jalkaterien asento ja toiminta tutkitaan huolellisesti. Asentopoikkeamat voi olla jo kouluterveydenhoitajalla  todettuja ja niihin voidaan jalkaterapiassa myös vaikuttaa. Kävelyä arvioidaan paljain jaloin. Myös kenkien tarkistus ja tukipohjallistarpeen arviointi on osa jalkaterapiaa.  Samalla tarkastellaan ihon, kynsien ja pehmytkudosten kuntoa. Lapsen ikä, toimintakyky ja vanhempien kanssa yhdessä tehdään hoitosuunnitelma aikatauluineen sekä jatkokäyntien tarpeen arviointi. Hoito-ohjeet annetaan kirjallisena ja ohjattuina lapselle ja vanhemmalle. Lihasten venyttely ja vahvistusohjeet voidaan kuvata lapsen tai vanhemman omalla kännykkäkameralla muistiin kotiin. Lapsen ikätaso huomioiden liikkeet voidaan ottaa leikin avulla mukaan päivittäisiin toimiin. Vanhempi voi olla vastaanotolla mukana.

Omalle lapselle ajan voit varata tästä linkistä. 

Ajan voi varata, ilman erityisempää vaivaa ja huolta, lapselle on myös hyvä opettaa pienestä pitäen pitämään itsestään huolta kokonaisvaltaisesti, jalkaterveyteen liittyvät asiat opitaan jo varhaisessa iässä, on kyse sitten sukista, jalkineista, ihon tai kynsien hoidosta. Näitä asioita voidaan lapsen kanssa käydä yhdessä läpi. Ja toki käyttää aikaa myös rentoutumiseen jalkahieronnassa, jos aika sen vielä sallii. Valittavana on 45 ja 60minuutin mittaiset ajat. Useampi nuori käy minulla säännöllisesti rentoutumassa ja nautiskelemassa, joten jalkaterapia käynnin voi ostaa myös lahjaksi.

Olen myös Hyvinvointialueen palveluntuottaja lasten jalkaterapiassa. Tarkista varauksen yhteydessä, että palvelusetelissä ja varauksessa on sama aika 45 tai 60minuuttia. Kotikäynnin voit varata lapselle puhelimitse.

Lasten ja nuorten jalkaterapia on tarkoitettu alle 18 vuotiaille.

Diabeetikon jalkojen perustutkimus

Diabeetikon jalkojen perustutkimus

Kirjoitettu 5.7.2024

Diabeetikon jalkojen perustutkimus tulisi tehdä vuosittain kaikille diabeetikoille (yli 30v). Jalkojen tutkiminen terveydenhuollossa lääkärin, diabeteshoitajan, jalkahoitajan tai jalkaterapeutin toimesta on välttämätön, jotta voidaan välttää diabeteksen aiheuttamat komplikaatiot, kuten jalkahaavat ja amputaatiot.  Tutkimiseen on oltava koulutus ja ammattitaito. On tärkeää tunnistaa diabeettisten haavojen riskitekijät ja pyrkiä ennaltaehkäisemään haavojen syntyminen sekä terveydenhuollon kustannukset.

Jalkojen perustutkimuksen yhtenä osana on riskiluokitus arviointi, jonka perusteella diabeetikot jaetaan eri riskiluokkiin 0-3 ja hoito suunnitellaan tämän luokituksen perusteella. Diabeetikon jalkojen perustutkimus ja riskiluokitus arviointi perustuvat Suomessa käytössä olevaan Käypä-Hoito suositukseen. Kun puhutaan diabeetikon jalkaongelmista, ei tehdä eroa eri diabeteksen alamuotojen välillä.

Diabetes lukuina:

 • Diabeetikoista 2-5% saa vuosittain jalkahaavan
 • Yli puolella jalkahaava uusiutuu 3 vuoden kuluessa
 • Diabeetikoilla 50% sairaalapäivistä johtuu jalkaongelmista
 • Diabeteksen riskitekijänä on mm. sen kesto; yli 10v
 • Diabeetikoiden arvellaan nousevan maailmassa 64,2 miljardiin vuonna 2040
 • Suomessa diabetesta sairastaa 500 000 ihmistä

Diabeetikon jalkojen  perustutkimus alkaa haastattelulla, jossa selvitetään mm. omahoitotottumukset, sairaushistoria, diabeteksen kesto ja hoitotasapaino. Jaloista tutkitaan iho- ja pehmytkudokset, verenkierto, jalkaterien rakenne, sekä kävely, tasapaino ja pystyasento/ ryhti. Jalkojen lihasten toiminta ja nivelten liikkuvuudet saattavat liittyvä neuropatiaan ja mahdollisesti haavojen syntymiseen, joten niiden tutkiminen ja harjoitteet kotona, ovat hyvä keino pitää jalkaterveyttä yllä. Vastaanotolla tutkitaan myös neuropatiaa mm. monofilamentilla ja ääniraudalla. Jalkineiden, sukkien ja pohjallisten tutkiminen ja mahdollisen yksilöllisen pohjallistarpeen arviointi  kuuluvat diabeetikon jalkojen perustutkimukseen. Ahtaat jalkineet aiheuttavat painetta ja riskiä haavaumille. Diabeetikoilla, joilla jalkojen tuntoaisti on heikentynyt, on kenkien tutkiminen päivittäin tärkeää. Ahtaat jalkineet myös aiheuttavat asentovirheitä ja painepiikkejä, joihin kovettuma/ känsä voi aiheuttaa myös haavauman.

Tutkimusten lisäksi tärkeää on jalkojen omahoidon ohjaus. Kehon hallintaa ja alaraajojen biomekaniikkaa sisältävän harjoittelun ohjaus on riskiluokitusarviointia ja tähän jalkaterapeuteilla on hyvä koulutus ja osaamisen perusta. Jalkojen seurantatiheys määritellään riskiluokitusarvioin perusteella. Riskiluokassa 0 tulisi riskiarvio tehdä kerran vuodessa, riskiluokassa 1 arvio tehdään 6-12kk välein ja riskiluokissa 2-3 tiheys arvioidaan yksilöllisesti. Omalta vastaanotoltani ohjaan tarvittaessa perusterveydenhuollon piiriin, jos huomaan tutkimuksissa sellaista mikä vaatii enemmän selvittelyä.

Jennilässä jalkojen perustutkimukseen kuuluu myös kirjallinen lausunto, myöhemmin syksyllä tämän saa myös Omakantaan. Diabeetikon jalkojen perustutkimukseen ei kuulu jalkojenhoito, mutta saat ohjeet ja suosituksen jalkojenhoitoon kyllä. Lisäpalveluna sen voi varata perustutkimuksen lisäksi samalle vastaanottokäynnille. Ajan voit tähän palveluun varata tästä. Tutkimusten tarkoituksena on antaa keinot ja vinkit jalkaterveyden ylläpitämiseen ja minun tehtävänä kannustaa ja löytää motivaatiota, jolla pitää yllä toimintakykyä arjessa. Harjoitteet ohjaan ja näytän itse ja varmistan, että asiakas tekee ne oikein. Asiakkaan omalla kännykkäkameralla kuvataan liikkeet, jotta ne jää itselle hyvään muistiin ja niihin on helppo palata.

Lähteenä tässä tekstissä olen käyttänyt omaa opinnäytetyötä, joka oli osa jalkaterapiaopintojani. Kaikki lähteet ja tekstit on tarkastettu opinnäytetyössä, eikä plagiointia ole käytetty.

 

Lilan ja Jennin ulkotreenit

Hyvin suunniteltu on nopeasti tehty. Nimittäin 3,5 vuoden ajan opiskeltiin yhdessä ja tuona aikana ehdittiin suunnitella useammat jumpat ja yhteiset jutut ja nyt puoli vuotta jalkaterapeuteiksi valmistumisen jälkeen, olemme valmiina toteuttamaan suunnitelmat.

Aloitamme Lilan ja Jennin ulkotreenit Jyväskylän Harjun pikkuportaissa heinäkuussa 2024. Treeneissä käytämme hyväksemme toki näitä portaita lämmittelyssä ja treeneissä, myös kahvakuulia ja luontoa ja kaupunkiympäristöä harjoitteluvälineinä.

Lila Pienimäki on rakas ystäväni ja kolleega, joka työskentelee Jyväskylän Jalkaterapialla jalkaterapeuttina. Lila on myös kouluttautunut kahvakuulaohjaajaksi 2022. Meitä yhdistää intohimo jalkaterapiaan ja liikkumiseen ja sen edistämiseen!

Ajankohtaiset treeniajankohdat ja tarkemmat infot löydät meidän molempien somekanavista. Käyhän tykkäämässä meidän sivuista ja julkaisuista, niin saat aina ajankohtaiset tiedot somefeediisi.

Olemme valmiita myös yksin ja yhdessä toteuttamaan sekä koko kehon treenejä, että alaraajapainoitteista treeniä ja liikkuvuusharjoittelua työyhteisöille, kaveriporukoille, jne. Ota rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä!

Tervetuloa hyvän mielen treeneihin!

T. Jenni ja Lila

Kuinka minusta tuli jalkaterapeutti ja muita UKK

Vastaan tässä tekstissä usein kysyttyihin kysymyksiin minusta ja työstäni. Vastaanotolleni tulee jatkuvasti uusia asiakkaita ja kaikille en tietenkään ole tuttu ennestään. Puskaradion kautta saan uusia asiakkaita ja olen todella kiitollinen, kun palveluitani suositellaan muillekin.

Kauanko olen tehnyt tätä työtä?

Olen tehnyt jalkojenhoitoon liittyvää työtä vuodesta 2015 saakka. Viime vuosina olen keskittynyt vain jalkaterveyttä edistäviin palveluihin. Jalkaterapeutiksi valmistuin joulukuussa 2023. Olen yrittäjänä hoitanut niin lapsia, kuin ikääntyneitä, tehnyt siivoustöitä, ikkunanpesua, erilaisia hemmotteluhoitoa, tuote-esittelyä, verkostomarkkinointia…. Lopulta uupuen ja jalkaterapeuttiopintojen myötä keskittyen siihen minkä koen sydämessäni kaikkein tärkeimmäksi, eli jalkaterveyden osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hoitotyötä olen tehnyt vuodesta 1999 lähtien.

Kuinka minusta tuli yrittäjä?

Minulla oli vakituinen työpaikka Jyväskylän kaupungilla, mutta saadessani kolmannen lapsen, en halunnut vuorotyöhön enää. Aloitin yrittäjänä vuonna 2012 yksityisenä perhepäivähoitajana. Perhepäivähoitopaikkaani yksi lapsista sanoi Jenniläksi, sieltä siis juurtaa yritykseni nimi. Kun opiskelin vuonna 2015 jalkojenhoidon osaamisalaa, aloitin samalla tekemään jalkojenhoitoa ja intialaista päähierontaa osuuskunnan kautta ja perustin facebook sivun, jossa mainostin opiskelijahintaista jalkojenhoitoapalvelua. Facebook sivu on edelleen yrityksen käytössä.

Kuinka minusta tuli jalkaterapeutti?

Olen valmistunut vuonna 1999 lähihoitajaksi, minua kiinnosti valtavasti kuntoutus ja halusin fysioterapeutiksi. Hakeuduin vanhustyön suuntaamislinjalle, koska meillä oli opettajana mahtava fyssari. Aloitin saman tien valmistumisen jälkeen tekemään keikkaa Keljon vanhainkodilla. Hain työtä muualtakin ja työhaastattelija eräässä paikassa töksäytti sanat jotka muistan aina: ”Näillä papereilla et koskaan pääse fysioterapeutiksi”. En päässyt- koska en hakenut. Vuodet vieri ja tuli koronakevät. Olin jo aiemmin nähnyt unen, jossa minulle sanottiin, että minun pitäisi hakea kouluun. Yhteishaku oli käynnissä, korona alkanut, enkä tiennyt todellakaan menisikö yritys nurin ja mitä tulisi tapahtumaan. Päätin hakea opiskelemaan jalkaterapiaa Savonlinnaan ja pääsin. Ja valmistuinkin. Edelleen sisälläni kytee sama kuntouttava työote mikä kaksikymppisellä Jennilläkin.

Mitä uutta jalkaterapia tuo palveluihini ja työhöni?

Tarkoitus on laajentaa palveluita enemmän toiminnallisiin harjoitteisiin ja liikkumiseen.  Ohjaan harjoitteita jo nytkin, mutta toivon tämän lisääntyvän entisestään. Haluan myös kannustaa ja motivoida löytämään liikkumisen ilo. Ymmärtämykseni kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä voi asiakkaalle tuoda vastaanotolla hyvinkin yllättäviä neuvoja tai oivalluksia. Toimin hyvin intuitiivisesti, saatan kysellä aivan hassujakin kysymyksiä tarkoituksenani kartoittaa haasteiden juurisyyt. Jalkaterapeuttina teen (tulossa 2024) myös keventäviä elementtipohjallisia sekä yksilöllisten tukisukkien mittausta. Diabeetikon jalkaterveys asiat ovat sydämen asiani, joten niihin on tulossa oma palvelunsa, jota haluan kehittää ja viedä eteenpäin. Jalkaterapeuttina tulevaisuudessa kolleegani Lila Pienimäen kanssa tarkoitus aloittaa jalkaterveys luennot ja ohjaukset ryhmille. Mottoni on askel ja päivä kerrallaan, myös yrittäjyydessä.

 

Mitä jalkaterapia on ja miten se eroaa jalkahoidosta?

Jalkojenhoidon osaamisala lähihoitaja pohjalta kesti 1 vuoden ajan. Jalkaterapeutin tutkinto kestää 3,5v. Jalkaterapiassa ihmisen anatomia, biomekaniikka, liike, liikkuminen ja kokonaisvaltainen terveydenhoito ovat keskeistä osaamista. Lasten ja nuorten, erityisryhmien, liikkujan ja urheilijan, erilaiset sairaudet ja niiden hoitomuodot  opiskellaan jalkaterapiassa. Jalkaterapiassa kokonaisuus otetaan huomioon, kun suunnitellaan jalkaterveyttä edistävää hoitoa. Teen tästä seuraavaksi oman postauksen, missä kerron jalkaterapiasta vielä enemmän.

Kauanko olen ollut Vaajakoskella?

Olen muuttanut yritykseni Vaajakoskentielle kesällä 2023. Olen aloittanut yritykseni Vaajakosken Kaunisharjusta, toiminut myös Kuokkalassa ja Medicalla Huhtasuolla. Jalkaterapia Jennilä on aloittanut toimintansa Vaajakoskella. Aiemmin yrityksen nimi on ollut Hoiva ja hyvinvointi Jennilä. Hoiva ja hyvinvointi kuvasi kokonaisvaltaisemmin palveluita, kun en yrityksen alkuaikoina vielä tiennyt mitä palveluita tulen tarjoamaan. Nyt tiedän- jalkaterapiaa.

Teenkö töitä yksin?

Vaajakoskella kyllä. Olen aiemmin toiminut työnantajana kotipalvelussa, ollut mukana kahdessa osuuskunnassa, tarjoten Jennilän tiloja muille yrittäjille, mutta nyt tila toimii yhdelle jalkaterapeutille mainiosti. Verkostoni yrittäjänä ovat hyvät ja minulla on onnea kun olen saanut tutustua niin moniin yrittäjiin, joiden kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä. Suosittelen mielelläni hyviä yrittäjä kolleegoiden palveluita myös asiakkailleni.

Kiitos kun tutustuit minuun. Nähdään!

T.Jenni jalkaterapeutti

 

Pin It on Pinterest